tudalen_baner

newyddion

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop (EFSA) adroddiad yn amlinellu sefyllfa ffliw adar rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2022. Ffliw adar pathogenig iawn (HPAI) yn 2021 a 2022 yw'r epidemig mwyaf a welwyd yn Ewrop hyd yma, gyda chyfanswm o 2,398 o ddofednod achosion mewn 36 o wledydd Ewropeaidd, difa 46 miliwn o adar mewn sefydliadau yr effeithiwyd arnynt, canfuwyd 168 mewn adar caeth, canfuwyd 2733 o achosion o ffliw adar pathogenig iawn mewn adar gwyllt.

11

Ffrainc sydd wedi cael ei tharo galetaf gan y ffliw adar.

Rhwng 16 Mawrth a 10 Mehefin 2022, adroddodd 28 o wledydd yr UE/AEE a’r DU 1,182 o achosion o brofi firws HPAI yn ymwneud â dofednod (750), adar gwyllt (410) ac adar a fagwyd mewn caethiwed (22).Yn ystod y cyfnod adrodd, roedd 86% o achosion dofednod o ganlyniad i drosglwyddo firysau HPAI o fferm i fferm.Mae Ffrainc yn cyfrif am 68 y cant o gyfanswm yr achosion o ddofednod, Hwngari am 24 y cant a'r holl wledydd eraill yr effeithir arnynt am lai na 2 y cant yr un

Mae risg o drosglwyddo haint mewn anifeiliaid gwyllt.

Roedd y nifer uchaf o adar gwyllt yr adroddwyd amdanynt wedi eu gweld yn yr Almaen (158), ac yna'r Iseldiroedd (98) a'r Deyrnas Unedig (48).Mae parhad firws ffliw adar pathogenig iawn (H5) mewn adar gwyllt ers ton epidemig 2020-2021 yn awgrymu y gallai fod wedi dod yn endemig mewn poblogaethau adar gwyllt Ewropeaidd, sy'n golygu bod risg iechyd HPAI A (H5) i ddofednod, pobl a bywyd gwyllt. yn Ewrop aros drwy gydol y flwyddyn, Mae'r risg ar ei uchaf yn yr hydref a'r gaeaf.Mae'r ymateb i'r sefyllfa epidemiolegol newydd hon yn cynnwys diffinio a gweithredu'n gyflym strategaethau lliniaru HPAI priodol a chynaliadwy, megis mesurau bioddiogelwch priodol a strategaethau gwyliadwriaeth ar gyfer mesurau canfod cynnar mewn gwahanol systemau cynhyrchu dofednod.Dylid hefyd ystyried strategaethau tymor canolig i hirdymor i leihau dwysedd dofednod mewn ardaloedd risg uchel.

Achosion rhyngwladol

Mae canlyniadau dadansoddiad genetig yn dangos bod y firws sy'n cylchredeg yn Ewrop yn perthyn i'r clâd 2.3.4.4B.Mae firysau ffliw adar pathogenig iawn A (H5) hefyd wedi'u nodi mewn rhywogaethau mamaliaid gwyllt yng Nghanada, yr Unol Daleithiau, a Japan ac wedi dangos marcwyr genetig wedi'u haddasu i'w hailadrodd mewn mamaliaid.Ers rhyddhau'r adroddiad diwethaf, mae pedwar haint dynol A(H5N6), dau A(H9N2) a dau A(H3N8) wedi'u nodi yn Tsieina, ac mae un achos A(H5N1) wedi'i adrodd yn yr Unol Daleithiau.Aseswyd bod y risg o haint yn isel ym mhoblogaeth gyffredinol yr UE/AEE ac yn isel i gymedrol ymhlith cysylltiadau galwedigaethol.

Hysbysiad: Mae hawlfraint yr erthygl hon yn eiddo i'r awdur gwreiddiol, a gwaherddir unrhyw ddibenion hysbysebu a masnachol.Os canfyddir unrhyw dor-rheol, byddwn yn ei ddileu mewn pryd ac yn cynorthwyo deiliaid yr hawlfraint i ddiogelu eu hawliau a'u buddiannau.


Amser post: Awst-31-2022